Roeyk

Røyking i borettslag

Et borettslag i Ålesund gikk rettens vei for å få kastet ut en storrøyker og tapte. NBBL-advokat Laila Marie Bendiksen er kritisk til rettsanvendelsen og mener nabohensynet i større grad bør ivaretas ved sjenerende røyklukt.

Sunnmøre tingrett ga denne uken en borettslagsbeboer fullt medhold i at plagsom røyklukt i bygget han selv hadde forårsaket, ikke er tilstrekkelig mislighold som kan føre til tvangssalg av boligen (jf. borettslagsloven § 5-11).

NBBLs advokat Laila Marie Bendiksen stiller seg undrende til dommen og dens premisser. Selv om tingretten anså skade og ulempe for øvrige beboere bevist, legger dommen sterk vekt på hensynet til røykeren.

– Det er ingen menneskerett å røyke i egen bolig dersom røykingen er til sterk sjenanse for andre beboere. Det kan ikke kreves at eldre borettslag oppgraderer bygningskonstruksjoner slik at det er mulig å røyke innendørs uten å plage omgivelsene. Det er å strekke vedlikeholdsplikten for langt, mener Bendiksen.

Regelmessige henvendelser

Advokatene i NBBL får regelmessige henvendelser fra boligbyggelag og boligselskaper med spørsmål om hva borettslaget eller sameiet kan foreta seg ved plagsom røyking.

– Hva slags regler finnes når det gjelder naboens røyking i leiligheten, på balkong, i bakgård eller foran inngang?

– Røykeloven gjelder bare på offentlige plasser. I private hjem beskytter den foreløpig bare barn. I tillegg til røykeloven slår borettslagsloven §11-5 fast at man ikke skal påføre naboen skade eller ulempe, sier Bendiksen. Det spesielle i denne saken er at tingretten lar reelle hensyn komme i røykerens favør, og ikke de tre andre andelseierne i firemannsboligen.

Kan skade bomiljøet

– Er det mulig å få endret reglene i sameiet eller borettslaget når det gjelder røyking?

– Bor du i et borettslag eller et sameie og det siger røyk inn eller ut fordi bygningen ikke er isolert bra nok, så er det et utbedringstiltak man normalt kan kreve at boligselskapet dekker. Men her skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering i det enkelte tilfelle, hvor bygningens alder og kostnader ved tiltak spiller inn.

Det kan fastsettes vedtekter og ordensregler om at det ikke skal kunne røykes i fellesområder eller at røyking i disse områdene skal skje på bestemte måter og tidspunkter, men ikke inne i den enkeltes bolig.

– Kommunaldepartementet har i en generell uttalelse sagt at det ikke kan gis generelt forbud mot å røyke inne i den enkeltes leilighet. Det samme gjelder for balkonger og terrasser som ikke er fellesareal. Men selv med dette bakteppet vil man kunne tenke seg tilfeller der storrøykere må finne seg i at det også er rammer for røyking inne, dersom dette vesentlig skader naboenes bomiljø. Skade og ulempe for øvrige beboere må kunne dokumenteres og være til såpass stor sjenanse at det ligger utenfor den normale livsutfoldelse beboere har i egen bolig.

Snakk med naboen

– Hvordan går man frem dersom man blir plaget av naboers røyking?

– Uansett hvordan du bor og hvordan røyken siger inn til deg, er det beste rådet å snakke med naboen først. Noen ganger er det beste å finne enkle leveregler som gjør at bomiljøet blir bedre for alle, som for eksempel å bli enige om å stenge en lufteluke eller lukke et vindu på bestemte tider. Blir dere ikke enige kan du ta opp med borettslaget eller sameiet at du ønsker ordensregler om røyking, sier Bendiksen.

– Vil man kunne nekte naboen å røyke dersom man har astma eller allergi?

– Reglene om røyking er like for alle. Et generelt forbud kan ikke bestemmes, men i slike tilfeller er det enda viktigere at man kommuniserer for å finne en løsning med naboen, sier Bendiksen.

Kilde: NBBL

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk