Benk

Lei av naboer som tar seg til rette? Slik får dere orden på fellesarealene.

Som beboer i et borettslag eller sameie har man tilgang på en rekke fellesfunksjoner. Men hvilke grenser gjelder for bruk av fellesarealer, og hvordan sikrer vi at bruken fungerer optimalt mellom beboerne?

I borettslagenes ungdom ble det bygget mange boligbygg med fellesvaskeri, felles forsamlingsrom, redskapsboder og liknende. Etter hvert som velstanden økte ble mange av fellestjenestene faset ut. Nå er trendene igjen i ferd med å snu, og delingstjenester blir igjen vurdert som et gode.

– Delingsøkonomien skaper etterspørsel etter nye tjenester som kan deles, til det beste for naturen, bomiljøet og den enkeltes økonomi. Derfor er det viktig å sikre at bruken av disse også forløper seg mest mulig problemfritt, sier Line Bjerkek, advokat i NBBL.

Hva er til ulempe?

Hvordan man skal oppføre seg i fellesarealene er regulert i borettslagslovens § 5-1 og § 5-11 og i eierseksjonslovens § 25. Der heter det at bruken av fellesarealer ikke skal skape unødvendig eller urimelig ulempe eller skade for de andre beboerne.

Man kan for eksempel ikke okkupere en felles takterrasse for fest, uten at dette er avtalt med boligselskapet. Eller bråke til langt på natt på samme takterrasse, slik at naboene ikke får sove. Har man gjesteleiligheter for utleie for besøkende til beboere, må man følge de reglene som gjelder for renhold og stell av leiligheten, for eks. ha med eget sengetøy og å rengjøre etter bruk.

Konkrete bestemmelser om fellesarealene

Boligselskapet kan vedta ordensregler som gir nærmere bestemmelser om oppførsel på fellesarealene.

– Noen lager også egne regler for spesielle områder i boligselskapet, for eks. for bruk av takterrassen, gjesteleiligheten eller grillplassen i bakhagen. Disse reglene kan fremkomme både som del av de mer generelle husordensregler, eller som egne dokumenter, forklarer Bjerkek.

I borettslag ligger fullmakten til å vedta ordensregler til styret, mens den i eierseksjonssameier er lagt til årsmøtet.

Ordensregler skal ikke hindre god trivsel, men legge til rette for at trivselsfaktoren blir så høy som mulig for alle. De må derfor heller ikke være for inngripende i den enkelte eiers liv.

– Det gjelder å finne en god balanse mellom hensynet til den enkelte og hensynet til fellesskapet. Reglene må holde seg innenfor det folk flest oppfatter som fornuftig og regler som man finner i ordensregler i andre boligselskap, sier Bjerkek.

Følg gjeldende regler

Uansett hvilken eierform du bor i må du følge de reglene som gjelder hos deg. Både de generelle reglene som er nedfelt i lov, og de mer spesifikke for ditt boligselskap nedfelt i ordensreglene.

– Dersom du ikke følger dette vil det være et mislighold av dine plikter som boligeier som kan få konsekvenser for deg. Reglene både i loven og i ordensreglene er laget for at samspillet mellom beboerne skal fungere best mulig. Hvis du holder deg innenfor disse, vil du bidra til bedre bomiljø og mer effektiv og hensiktsmessig bruk av fellesarealene der du bor, avslutter Bjerkek.

Tekst: NBBL

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk