Møte

Tid for generalforsamling

Hva er en generalforsamling, hvordan gjennomføres den og hvorfor er den så viktig? Advokat i NBBL, Line C. B. Bjerkek, gir deg en kort innføring.

Enten du bor i borettslag, sitter i styret eller er på boligjakt, er kunnskap om generalforsamlinger i borettslag viktig å ha. Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan ta avgjørelser som den enkelte andelseier må rette seg etter. Derfor er det så viktig at styret informerer tydelig slik at det er godt kjent hvor generalforsamlingen er, når den er og hva som er fristen for å melde inn saker.

Det er styret i borettslaget som kaller inn til generalforsamlingen. Styret setter fristen for å melde inn saker, og alle saker som kommer inn innenfor fristen, må tas med i innkallingen.

Før generalforsamlingen holdes

  • Innkallingen skal sendes ut minst åtte, men ikke mer enn 20 dager før generalforsamlingen skal være.
  • Alle andelseiere med kjent adresse skal kalles inn.
  • Alle generalforsamlinger i borettslag må gjennomføres innen utgangen av juni.

På generalforsamlingen

Det er vanlig at styrelederen er møteleder på generalforsamlingen. Med seg har vedkommende gjerne en forvaltningskonsulent fra boligbyggelaget. Obligatoriske saker som behandles er:

  • eventuell årsberetning fra styret
  • årsregnskap
  • valg av styremedlemmer

I tillegg kommer saker fra styret og saker som er innsendt fra andelseierne. Det er ingen begrensning på hvem som kan sitte i et borettslagsstyre. Alle som er myndige kan velges, og det er ikke noe krav om at du må være andelseier.

Stemmerett og ulike flertall

Generalforsamlingen kan treffe vedtak, instruere styret eller omgjøre tidligere vedtak på generalforsamlingen eller i styret.

Det er to former for flertall, simpelt flertall og kvalifisert flertall.

Hovedregelen er at saker avgjøres med simpelt flertall. Det betyr at alternativet med flest stemmer vinner. Vedtak som innebærer endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget, krever kvalifisert flertall. Det betyr et flertall på to tredeler av avgitte stemmer. Bygging av balkonger eller tilbygg og installering av heis er normalt eksempler på dette. Det samme gjelder for vedtektsendringer.

Ved stemmelikhet er det tilfeldighetene som rår. Ifølge borettslagsloven skal avgjørelsen da skje ved loddtrekning.

Alle andelseiere har èn stemme på generalforsamlingen, uansett hvor mange andeler du eier.


Av Line C. B. Bjerkek, advokat i NBBL

Hei! Vil du motta e-post om medlemsfordeler, konkurranser og andre nyttige ting?

Ja, takk!
Lukk